Integraal Model Ken Wilber

Het Integrale Model is een allesomvattende theorie die ontwikkeld is door de Amerikaanse filosoof Ken Wilber. Deze theorie is gebaseerd op elementaire inzichten uit alle grote oosterse en westerse kennistradities. Met behulp van het integrale model kun je bijvoorbeeld aangeven waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Het model bestaat uit de volgende vijf elementen: de vier kwadranten, ontwikkelingsstadia, persoonlijke ontwikkelingslijnen, typen en staten van zijn (AQAL).

De basis van het integrale model wordt gevormd door de vier kwadrantenmatrix. Wilber stelde vast dat alle aspecten in onze leef- en werkomgeving een innerlijke (subjectieve waarden en drijfveren) en uiterlijke (objectief meetbaar gedrag en manifestaties) dimensie hebben, op zowel individueel als collectief niveau. Door de werkelijkheid vanuit deze vier dimensies te bekijken wordt het duidelijk dat ontwikkeling een integraal en samenhangend geheel is.

De ontwikkelingen in ieder kwadrant volgen een bepaald patroon, ontwikkelingsstadia genoemd. Deze stadia sluiten aan op bekende theorieën van o.a. Maslov, Keagan, Piaget en Suzanna Cook-Greuter waarin de vaste opeenvolging van verschillende ontwikkelingsfasen een belangrijk kerngegeven is. Een van de manieren om deze ontwikkelstadia helder in beeld te krijgen is de toepassing van Spiral Dynamics waarmee het waardesysteem en het perspectief van iedere fase benoemd kunnen worden.

Om een integraal beeld van een individu te krijgen kan men verder nog kijken naar:

  • persoonlijke ontwikkelingslijnen: hoe heeft men zich ontwikkeld op o.a. cognitief, emotioneel, interpersoonlijk, fysiek, moreel en spiritueel terrein,
  • typen: welke invloed hebben aspecten als gender, cultuur, enneagram-type, religie, leeftijd?
  • staten van zijn: hierbij gaat het o.a. om de presentie die een persoon manifesteert en de soort energie waarover iemand beschikt, maar ook om de ontwikkeling van spiritueel bewustzijn.

Het integrale model is als het ware een landkaart waarop men kan zien waar mensen – en daarmee samenhangend ook een organisatie of samenleving – ‘uithangen’ in hun ontwikkeling en waar aandacht nodig is. Het gebruik van het integrale model leert ons dat organisatieontwikkeling ten allen tijde verbonden is met persoonlijke en intermenselijke ontwikkeling en dat groei en verandering van mens en organisatie telkens plaatsvinden in wisselwerking met de omgeving.

Meer weten? Download de IOS Introductie van Integral Theory

Overige bronnen