Gedachtegoed

“It’s not that we need to form new organizations. It’s simply that we have to awaken to new ways of thinking. I believe it makes no sense to spend a lot of time attacking the current realities. It is time to create the new models that have in them the complexity that makes the older systems obsolete. And to the extent that we can do that, and do that quickly, I think we can provide what will be necessary for a major breakthrough for the future.” - Don Beck, grondlegger van CHE International

Door gebeurtenissen en ontwikkelingen vanuit een integraal evolutionair perspectief te bekijken, zien we niet alleen de onderlinge afhankelijkheid binnen het geheel, maar ook ons eigen aandeel daarin. Als we de gevolgen van veranderingen op alle niveaus zien, (voor)zien we ook de effecten op het individu en het collectief. En kunnen we ons gedrag en de manier waarop we onszelf organiseren en ontwikkelen daar naadloos op aan laten sluiten. Het gaat hier om:

• Mensen die helder denken integreren met een onvoorwaardelijk open hart.
• Mensen die authentiek handelen en niet hechten aan een vooraf bepaalde uitkomst, maar openstaan voor de beste uitkomst voor het geheel.
• Mensen die beseffen dat hun eigen belangen in wezen niet verschillen van de belangen van de wereld als geheel.
• Mensen die met grote helderheid zijn afgestemd op een hoger doel, en daardoor ook bijzonder effectief zijn in het zorgen dat op het juiste moment gebeurt wat moet gebeuren.

Het gaat om persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing in verbinding met anderen en het geheel. Zo schaad je geen anderen in je eigen groei en draag je bij aan de groei van de gemeenschap.

Het Center for Human Emergence (CHE) ondersteunt en begeleidt de ontwikkeling van bewustzijn. Het CHE stimuleert ontwikkeling van vaardigheden die nu nodig zijn voor fundamentele, duurzame verandering. Het CHE faciliteert praktische toepassingen van dit gedachtegoed in binnen- en buitenland.

We handelen – als onderdeel van de evolutionaire impuls – met snelheid, precisie en liefde.

Vooraanstaande denkers en baanbrekende onderzoekers ondersteunen met hun theorieën, methoden en werkmodellen verschillende manieren van kijken. Die helpen ons om te begrijpen wat de elementen van onze werkelijkheid zijn en hoe die met elkaar verbonden zijn. En zij helpen door te laten zien hoe systemen te ontrafelen om tot een volgende vorm te komen.

De kerndoelstelling van CHE is:

Integrale maatschappelijke vernieuwing als gewijd partnerschap in leven.

De missie van het CHE:

We dienen integrale maatschappelijke vernieuwing door vanuit beleving individuen, organisaties en gemeenschappen te verbinden en te vitaliseren, in Nederland, vóór de wereld.

• Wat: integrale maatschappelijke vernieuwing
• Hoe: vanuit beleving verbinden en vitaliseren (‘synnerveren’)
• Wie: individuen, organisaties en gemeenschappen
• Waar: in Nederland, vóór de wereld

Onze kernprincipes zijn:

  • We gaan uit van eenheid
  • We erkennen natuurlijke orde in alle leven
  • We vervullen de rol die de onze is
  • We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet
  • We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient
  • We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel

Enkele van de belangrijkste theorieën die aan ons werk ten grondslag liggen:

Integral Theory (Ken Wilber – The Integral Institute)
De Integrale Theorie beschrijft de werkelijkheid in vijf elementen: kwadranten, niveaus, lijnen, staten en types. Staten verwijzen naar het bewustzijn van waaruit iemand handelt. Staten komen en gaan. Het ene moment voel je je lucide en doorzie je een problematiek, het volgende moment val je terug in je gewone manier van denken. Niveaus zijn blijvend. Wanneer je je eenmaal een bepaalde ontwikkeling, zeg lezen en schrijven hebt eigen gemaakt, raak je die in normale omstandigheden niet meer kwijt. Lijnen refereren aan de verschillende gebieden waarin een mens zich ontwikkelt – de een heeft bijvoorbeeld de sociale lijn verder ontwikkeld dan een ander. Types zijn de kenmerken die altijd en overal, in elk stadium van ontwikkeling, hetzelfde blijven. En de kwadranten krijg je door te kijken naar de binnenkant van individu (zelfbeeld, overtuigingen) en collectief (cultuur, ongeschreven regels) en de buitenkant van individu (lichaam, gedrag) en collectief (structuren en systemen). Integrale Theorie maakt zo als het ware een kaart waarop je kunt zien waar je als mens, of organisatie wel en geen aandacht aan besteedt. En maakt helder waarom dingen alleen maar lukken als alles mee mag doen.
Download de IOS Introductie van Integral Theory [PDF, 580Kb]


Spiral Dynamics (Clare Graves – Don Beck)
Spiral Dynamics is een model om met toenemende gedifferentieerdheid en complexiteit om te gaan. Het is gebaseerd op fundamenteel onderzoek en in een kleurrijke spiraal gevisualiseerd. De kleuren staan voor de verschillende waardesystemen. Het Spiral Dynamics model maakt processen transparant en biedt handvatten voor een effectieve begeleiding van veranderingen. Spiral Dynamics brengt de situatie van een organisatie of samenleving in kaart aan de hand van actieve waardesystemen, veranderingsbereidheid, prioriteiten en denkpatronen. Zo kunnen complexe vraagstukken effectiever inzichtelijk worden gemaakt, en worden interventies gerichter en meer doeltreffend.
Bekijk de film over Spiral Dynamics “Eight Colours” (20 minuten, .wmv formaat)
[Lage bandbreedte, 39Mb, 256kbps | Hoge bandbreedte, 189Mb, 1200kbps]


Meshworking™
In essentie gaat Meshworking™ over de manier waarop we een verscheidenheid aan stakeholders zo achter een gezamenlijk hoger doel scharen, dat er werkelijke vooruitgang geboekt kan worden in het oplossen van complexe vraagstukken. Anders dan in een netwerk waarin de verbindingen tussen de partners gericht is op het eigen belang, wordt het eigen belang van elke partner geplaatst binnen de context van het gemeenschappelijke belang.
In een Meshwork™ is dan ook veel aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk van de partners en de manier waarop die nog beter tot hun recht kunnen komen. Meshworking™ maakt het mogelijk de verhouding bloot te leggen tussen de drijvende motivaties en belangen van elk van de partners en het gemeenschappelijke doel. Dit maakt dat partners in een Meshwork™ samen veel meer kunnen bereiken dan elk van de partners afzonderlijk.
Bekijk de CHE Synnervate pagina over Meshworking™


Holacracy (Brian Robertson)
Holacracy stemt de expliciete structuur van een organisatie af met haar meer organische natuurlijke vorm door de kunstmatige lineaire hiërarchie te vervangen door samenwerkende zelforganiserende teams (cirkels). Iedere cirkel is door een dubbele link verbonden met andere cirkels door vertegenwoordigers in de andere cirkel te plaatsen. Dit versnelt efficiënte informatieoverdracht en -terugkoppeling. Iedere cirkel beslist zelf welke rollen nodig zijn en wie van de leden van cirkel deze gaan vervullen om het doel van de cirkel te bereiken. Elke rol kent een set verantwoordelijkheden waar de persoon in die rol zichzelf op aanspreekt en op aangesproken wordt. Holacracy richt zich sterk op werkwijzen en afspraken die werkbaar zijn in het nu, en besteedt veel aandacht aan de informatie die zich uit in spanningen en die leidt tot ontwikkeling van de organisatie.

Blog: Holacracy bekeken vanuit yin (Lisette Schuitemaker)
Wat een goed idee was dat om het boek ‘Holacracy’ van Brian Robertson, de bedenker van het gelijknamige management systeem voor een snel veranderende wereld, te lezen met de ogen van yin. In eerste instantie lijkt dit bestuurssysteem dat het CHE in 2009 al installeerde en wat door CHE Synnervate verder in de wereld wordt gebracht, met z’n strenge rolverdeling en vergaderregels nogal yang oftewel gericht op actie in de buitenwereld. Lees meer


Chaordic Design (Dee Hock)
Het doel van Chaordisch ontwerpen is om nieuwe organisatieconcepten te ontwikkelen en implementeren. Concepten die resulteren in een gelijkwaardiger verdeling van macht en rijkdom, verbeterde gezondheid en een grotere compatibiliteit met de menselijke geest en natuurlijke omgeving en systemen.


The Art of Hosting
Wanneer alles wat we nodig hebben er al is. Wanneer we ervan uitgaan dat we als mensen voldoende weten om de volgende stap te kunnen benoemen en te kunnen zetten, dan gaat het erom processen door te lopen die hier recht aan doen. Onder de naam ‘The Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter’ zijn een aantal sociale technologieën samengebracht die helpen de collectieve wijsheid boven tafel te krijgen. Door te werken met de cirkel, met World Café, Open Space Technology en Appreciative Inquiry komt het individu tot z’n recht in een collectief proces van het oogsten van wat elk aan ervaring, kennis en inzicht in zich draagt. Het is samen ontdekken en door de gezamenlijke ontdekking ook eigenaar zijn van wat zich aandient.