Volgende hoofdstuk CHE

When what is, is being named, the system relaxes and new information can make itself known. To do this expertly is one of the qualities we develop within CHE NL. I noticed the effect myself when on March 1, I proposed to fullfill the roles of Integral Alignment Officer and thus Lead of CHE NL. I conciously include the role of Organisational Spaceholder that I have been fulfilling since 2008 in this leadership as this is what I see myself do: holding space for what wants to happen in this world in transition through us as sacred partnership in life and stimulating each to play their own part fully free and fully conntected to the whole while making optimum use of all we have researched and developed in the past eight years.

We have a lot to build on. We conducted research into the characteristics of Turquoise or the holistic paradigm. We developed meshworking as a way to engender multi-stakeholder collaboration towards a common goal in complex issues. We did research into how we can bring about change by working in the energetic architecture. We practiced hosting salons in such a way that new insights emerge.

Now the time has come for embodiment and integration of all we have experimented so we can make our offerings to the world in which new forms want to manifest. We will straighten up the organization by renewing our commitment to the practice of Holacracy – thank you to Koen Bunders for offering to facilitate us in this process as with the transparence it creates and freedom it gives to each to fulfill their role in their own way, this still seems like the organizational operating system of the future.

In collaboration with the other CHE’s worldwide we will offer insight in the dynamics of change through a number webinars under the name All CHANGE! We continue offering the bi-monthly salons as space where the new makes itself known and with constellations where people from a field of practice find new forms. It often is a case of finding the direction while plotting the course. There is no doubt that we are on our way to new forms but what they look like and how we get there, no one knows. The only thing one can do is steer by compass. CHE NL does this by phrasing the common purpose as ‘sacred partnership in life’. Assuming oneness, acknowledging natural order in all life, enacting the role that is ours to play, acting when the time is right and holding when it’s not, clarifying creative tension until new insight emerges and acting from mutual trust and being accountable to each other and the whole at all times – that is the way to get there, even if we don’t yet know the course.

Lisette SchuitemakerAls benoemd wordt wat aan de hand is, ontspant het systeem en kan nieuwe informatie zich kenbaar maken. Dat vaardig doen is een van de kwaliteiten die we bij het CHE ontwikkelen. Ik merkte het aan den lijve toen ik mezelf op 1 maart jl. voorstelde in de rol van Integral Alignment Officer en daarmee Lead van CHE NL. Ik betrek ook de rol van Organisational Spaceholder die ik sinds 2008 vervul in dat leiderschap, want zo zie ik het voor me: holding space voor wat er via ons als gewijd partnerschap in leven wil gebeuren in deze wereld in transitie en ieder stimulerend om in verbinding en vrijheid de geëigende rol daarin te spelen, daarbij optimaal gebruik makend van alles wat we de afgelopen acht jaar samen hebben onderzocht en ontwikkeld.

En dat is nogal wat. We deden onderzoek naar de kenmerken van Turquoise ofwel het holistische paradigma. We ontwikkelden meshworking als manier om met talloze stakeholders in complexe vraagstukken samen te werken aan het gemeenschappelijke doel. We onderzochten hoe we verandering kunnen bewerkstelligen door energetisch te werken. We bekwaamden ons in het hosten van salons op zo’n manier dat nieuw inzicht zich aandient.

De komende tijd zal vooral in het teken staan van de belichaming en integratie van alles wat we hierdoor te bieden hebben in de wereld waarin nieuwe vormen zich willen manifesteren. We strakken de organisatie op door ons onder leiding van Koen Bunders opnieuw te committeren aan de beoefening van Holacracy. Met de helderheid die deze organisatievorm schept en de vrijheid die het iedereen geeft om het werk op een eigen manier in te richten lijkt dit nog altijd het systeem van de toekomst.

In samenwerking met andere CHE’s wereldwijd geven we in een aantal webinars inzicht in de dynamiek van verandering. We gaan door met het tweewekelijks aanbieden van salons als plek waar het nieuwe zich kenbaar maakt en met de constellaties waar mensen uit de praktijk nieuwe vormen vinden. Vaak is het, zoals prof. Cees Zwart het ooit noemde, koerszoekend sturen. We gaan naar nieuwe vormen maar hoe die eruit zien en hoe je er komt, weet niemand. Het enige dat je kunt doen is je kompas richten. Dat doet het CHE door de gemeenschappelijke bestemming te formuleren als ‘een gewijd partnerschap in leven’. Uitgaande van eenheid, natuurlijke orde in alle leven erkennend, de rol vervullend die wij te vervullen hebben, handelend als de tijd rijp is en verdurend zo niet, creatieve spanning verhelderend tot nieuw inzicht zich aandient, handelend vanuit wederzijds vertrouwen en te allen tijde bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel – zo moeten we er komen, ook als we de koers nog niet kennen.

Lisette Schuitemaker