the development of integral (yellow) leadership in favor of societal innovation is what we, as CHE, want to manifest in the world

This is the purpose of Center for Human Emergence NL (CHE NL).

The principles with which we aim to realise this purpose are:

We assume oneness
We acknowledge natural order in all life
We enact the role that is ours to play
We act when the time is right and hold when it’s not
We clarify creative tension until new insight emerges
We act from mutual trust and are accountable to each other and the whole at all times
We practice full presence and radical authenticity
We open our hearts – tot the voice of the whole
We pay attention to the evolutionary impulse as it arises as us
We move ourselves as that impuls with swiftness, precision and LOVE

What happens when we express this purpose and these principles in all aspects of our lives? That is what CHE NL is about.

How to read the above

Please read the purpose and principles, maybe say them them aloud and then take a minute of silence to allow not only your mind but also your heart and belly to be touched – or not.

Crisis? Crisis of consciousness!

Our society is undergoing a momentous transition. The financial crisis, the climate crisis and the tension of cultures that increasingly drift apart are examples of issues that have arisen out of our previous decades successes. Solutions are not to be found if we pursue the same way of thinking and acting that causes the problems initially. We are faced with the challenge to develop new, more complex and creative ways of thinking and acting. Meeting this challenge requires consciousness, and a decision of willpower. The purpose and principles of CHE NL is how we meet this challenge.

Is CHE from/for you?

CHE NL is from and for everyone who is willing to put the abovementioned purpose and principles first in their lives. This website offers you a taste of What CHE does

and How CHE is going about this. If this resonates with you, we look forward to meet you and explore what is willing to happen between us.

Welk stukje van de puzzel heb jij in handen? 

Onze samenleving ondergaat een transitie van ongekende omvang. De klimaatcrisis, de (politieke) polarisatie in de maatschappij, de knelpunten in de gezondheidszorg, de consequenties van internationale verschuivingen zoals de Brexit, en natuurlijk sinds kort de invloed van de pandemie, Covid19. Het zijn voorbeelden van problemen die het gevolg zijn van onze successen in de afgelopen decennia. Welke kant gaat het heen en (hoe) kunnen we hier invloed op uitoefenen? En wat kan jouw bijdrage zijn?

welk stukje van de puzzel heb jij?

Oplossingen kunnen niet gevonden worden als we dezelfde manier van denken en handelen hanteren die de problemen veroorzaakt hebben. We staan voor de uitdaging om nieuwe, meer complexe en creatieve manieren van denken en doen te ontwikkelen.

Deze uitdaging aangaan vraagt bewustzijn èn een wilsbesluit. Het Center for Human Emergence NL (CHE NL) wil daar haar bijdrage aan leveren vanuit het Integrale perspectief. (Zie gedachtegoed)

We doen dat in Salons, Constellaties, Online Café’s en projecten. Actuele thema’s zijn: dekolonisatie, nieuwe politiek, burgerinitiatieven op wijkniveau, communicatie, energetisch werken, collectief schaduwwerk en de persoonlijke ontwikkeling die daarvoor nodig is.

(Hernieuwde) Intentie en uitgangspunten CHE

Het CHE heeft sinds juni 2020 een nieuwe focus.

Intentie: de ontwikkeling van integraal (geel) leiderschap ten behoeve van maatschappelijke vernieuwing 

De uitgangspunten waarmee we deze intentie willen realiseren, zijn:

We gaan uit van eenheid bij alles wat we doen
We erkennen natuurlijke orde in alle leven
We vervullen de rol die de onze is
We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet
We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient
We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel
We brengen bewust en onbevreesd authentiek zijn in de praktijk:
– we openen ons hart voor de stem van het geheel
– we geven gehoor aan de evolutionaire impuls zoals die als ons opkomt
– we handelen – als onderdeel van die impuls – met snelheid, precisie en liefde.

Hoe is het, als we deze intentie en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken?

Is het CHE iets voor jou?

Het CHE is er voor iedereen die resoneert met bovenstaande intentie en uitgangspunten. Op deze website krijg je een indruk van wat het CHE doet, zoals in Werkplaatsen,  Salons [link] en Constellaties [link].

Interesse & in contact blijven?

Je kunt je inschrijven voor onze Nieuwsbrief en voor onze Uitnodigingen voor Salons, en andere activiteiten. Aanmelden doe je hier .

ANBI status

De stichting Center for Human Emergence is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ANBI logo