“We spelen in Nederland een rol van betekenis – doe je mee?”

CHE NL is een community of practitioners waarin we werken vanuit eenheid. In 2013 hebben we ons doel aangescherpt en de organisatie opnieuw holacratisch ingericht. In 2014 blijven we toewerken naar Nederland als de plek waar het nieuwe paradigma van functioneel zelfbestuur vanuit het diepe besef van eenheid zich manifesteert.

Al in 2005 deed Dr. Don Beck, auteur van het boek Spiral Dynamics, een oproep: Nederland kan een rol van betekenis spelen door de evolutionaire stap te maken van de huidige egalitaire, consensus zoekende cultuur naar een systeem van systemen waarin synergie, flexibiliteit, spontaniteit en functionaliteit de hoofdrol krijgen.

De mensen die het CHE vormen, committeren zich eraan om die vernieuwing te dragen en in elk gesprek, elke gedachte, elke handeling te kiezen voor het perspectief dat uitgaat van eenheid. Daarmee banen we de weg, ook al wordt dat door velen (nog) niet gezien.

Holacracy: bestuursvorm van de toekomst

Holacracy is een nieuwe bestuursvorm die rust op de pijlers van autonomie en afstemming. In dit besturingssysteem maak je gaandeweg steeds helder hoe mensen die rollen vervullen kunnen samenwerken om het gemeenschappelijke doel te realiseren. Spanningen tussen het te bereiken doel en de werkelijkheid worden omgezet in werkbare voorstellen die zorgen dat iedereen verder kan. Na een half jaar uitstekende begeleiding door Koen Bunders hebben we op 20 december 2013 de Holacracy Constitution getekend – de set van grondregels waar we ons allemaal aan te houden hebben. We beoefenen Holacracy niet alleen omdat het ons helpt om ons werk effectief en met plezier te doen. Wij denken dat dit een besturingssysteem van de toekomst is. Voor organisaties en voor overheden op alle niveaus. Het implementeren van Holacracy is dan ook een van de diensten van de toekomst van ons bedrijf, CHE Synnervate.

Integrale maatschappelijke vernieuwing

Holacracy bewees z’n effectiviteit toen er spanning rees over de formulering van onze bestemming: wat we samen aan het worden zijn is een gewijd partnerschap in leven. Deze zin was de uitkomst van een proces dat enkele maanden in beslag had genomen. Velen vonden deze doelstelling inspirerend, omdat niet duidelijk is hoe je als moderne mens een partnerschap kunt vormen met elkaar, met de natuur en met wat leven tot leven maakt. Daarmee wordt het doel niet iets dat je bereiken moet maar vooral een bestemming waar je ontdekkenderwijs naar op weg bent. Bovendien intrigreert het woord ‘gewijd’ als vertaling voor het Engelse ‘sacred’. Een interpretatie ervan is dat je de beoefening ‘om een partner in leven te zijn’ op één zet.

Wat betekent dit voor de beslissingen die je op dagelijkse basis neemt?

Hoe verhoud je je dan tot elkaar, tot de wereld om ons heen?

Degene die bij het holacratische roloverleg de spanning over het doel inbracht, vond de formulering niet concreet genoeg. Waar staan we als CHE eigenlijk voor? Ook was zijn ervaring als synnervator dat het doel in zakelijke kringen niet aansprak. Zijn voorstel was een element uit onze missie tot doel te promoveren: integrale maatschappelijke vernieuwing.

Via de holacratische methode van integratieve besluitvorming kwamen we binnen 20 minuten tot een volgende versie: het doel van CHE NL is integrale maatschappelijke vernieuwing als gewijd partnerschap in leven.

Deze formulering van onze gemeenschappelijke bestemming staat als een huis. Tot er een spanning opkomt die weer om aanpassing vraagt en waardoor we nieuwe wijsheid integreren.

2014 – jaar van meedoen

In 2014 gaan we door. Met de salons en de constellaties. Met kijken wat onze focus is in wat er nodig is voor een 2nd tier samenleving en wat wij daarin te bieden hebben. Met het aanbieden van onze diensten vanuit Synnervate. Met als fundament onze gezamenlijke beoefening als community van practitioners: ons vanuit eenheid verbinden als gewijd partnerschap en zo al handelende zien wat zich ontvouwt.

Dit voorjaar gaan we met een delegatie naar de 1e Integral European Conference om onze bevindingen te delen, van anderen te leren en te zien hoe we samen meer kunnen. Onder het oppervlak van de huidige samenleving groeit de nieuwe. Doe je mee?

Lisette Schuitemaker
Integral Alignment Officer