FAQ

Waar staat het CHE voor?
Het CHE staat voor een samenhangend perspectief dat de Nederlandse samenleving ondersteunt in haar streven naar een integrale en gezonde staat van zijn, waar diversiteit en inclusiviteit de basis zijn voor bewuste ontwikkeling en groei van mens en (natuurlijke) omgeving.

Hoe draagt het CHE bij aan de samenleving?
Het CHE functioneert als een antenne voor baanbrekende inzichten die kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen voor problemen in ons land. Het CHE slaat vervolgens een brug tussen deze inzichten en relevante toepassingsterreinen. Ten slotte nodigt het CHE een ieder uit om hier zijn steentje aan bij te dragen. Door te leren, te experimenteren en zodoende een katalysator te zijn voor verandering in Nederland en de rest van de wereld. Het CHE nodigt mensen uit hun individuele, authentieke krachten te bundelen voor de bewuste en innovatieve ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

Hoe denkt het CHE zijn kerndoelstelling te realiseren?
Het CHE bouwt aan een gemeenschap van professionals die zich herkennen in de CHE inzichten en deze willen toepassen in hun specifieke omgeving of vakgebied, in relatie tot de Nederlandse samenleving. Zij dragen bij door zich te verenigen in constellaties en projecten waarin vooruitstrevende instrumenten, methoden en technieken worden verdiept, uitgeprobeerd, toegepast en verder ontwikkeld. Wij staan in nauwe verbinding met de grondleggers van het diverse gedachtegoed, voor interactie en terugkoppeling.

Voor wie is het CHE?
Het CHE staat open voor iedere persoon of organisatie die zich verbindt met de kerndoelstelling en de kernprincipes van het CHE en die zijn passie en talent wil inzetten voor Nederland en de wereld.

Wat krijg je als je bij het CHE komt?
• Een levendige verbinding met grondleggers en ‘practioners’ van het gedachtegoed
• Een veilige habitat voor verkenning en verinnerlijking van het gedachtegoed en haar praktijk
• Een open verbinding met mensen, middelen en experimenten op diverse terreinen
• De kans om je potentieel ten dienste te stellen van het grotere geheel
• Twee maal per jaar een congres met bijdragen van de belangrijkste denkers
• Toegang tot de salons van het CHE

Hoe kunnen we de Nederlandse samenleving veranderen via het gedachtegoed van het CHE?
Dit gedachtegoed stelt ons in staat onze problemen vanuit een nieuw perspectief te zien en andere oplossingen toe te staan. Het experimenteren vanuit dit nieuwe perspectief leidt tot verbinding met gelijkgestemden in die gebieden waar een oplossing nodig is.

Wie kan mij helpen om een (CHE-gerelateerd) project op te zetten?
Veel leden van het CHE zijn zelfstandig ondernemer, of in dienst van een organisatie, die met het CHE gedachtegoed experimenteren en dit toepassen. Zij kunnen ondersteuning en begeleiding bieden.

Hoe is het CHE georganiseerd?
Het CHE is chaordisch opgezet: volgens de fundamentele organiserende principes zoals we die kennen uit de evolutie en de natuur. De CHE organisatie is dus non-lineair en kenmerkt zich door zelfsturing en zelforganisatie, zich steeds aanpassend aan toenemende complexiteit. De kerndoelstelling en de kernprincipes zijn bepalend voor de onderlinge verbinding en het gedrag van de leden.

Wat zijn dat, kernprincipes?
Kernprincipes zijn zuiver beschrijvend. Zij zijn een toetssteen voor al onze acties, besluiten en structuren en belangrijk voor de integriteit van het systeem. Deze principes hebben een hoge ethische en morele waarde. Het is het DNA van het CHE.