Projecten

2019-heden

CHE LAB integraal communiceren

Ben jij klaar voor ‘communiceren in 2nd Tier’?

Blijven staan in chaotische tijden vraagt om een andere communicatie.

CHE gaat de essentiële oogst van jarenlang integraal communiceren in training doorgeven
In CHE verband oefenen we al jaren voor het grotere belang met nieuwe – en soms ook oeroude – vormen van communicatie in salons, constellaties en projecten. Veel van jullie hebben deze manieren van communiceren tijdens eerdere salons ervaren en ermee geoefend. Die manieren gebaseerd op jarenlange practice gaan we nu doorgeven.
Het gaat om luister- en gespreksvaardigheden waarin je ruimte maakt, includeert, diep luistert en je uitspreekt vanuit het aanwezig zijn. Waarin je één met de ander en met de ruimte waar je samen bent afstemt op wat gezegd wil worden, je uitsprekend voorbij je ‘ik’ voor een groter doel. Waarbij het soms stroomt het en soms schuurt. En ook dat is informatie.

Kortom: vaardigheden waarmee je ontwaakt, je elkaar bereikt ondanks je uniek- en anders-zijn in waarden, visies en oordelen en waarmee een omslag naar eenheidsbewustzijn kan ontstaan.

Ontwakingspad
In een tweetal salons gingen we in 2018 met in totaal zo’n 30 CHE-ers het onderzoek aan naar een aantal essentiële communicatie-skills zoals ‘zorgvuldig luisteren’ en ‘omgaan met conflicten’. Naast een diep gedeelde verbondenheid met elkaar ervoeren we in deze salons heel duidelijk dat een groter belang om een andere houding en communicatie vraagt. Eén van de deelnemers zei het na afloop van de eerste salon zó: “je eigen ontwakingspad vormgeven is het werk dat er gedaan moet worden”.

Binnkomrt organiseert CHE  een eendaags CHE LAB INTEGRAAL COMMUNICEREN’ als bijdrage aan dit pad.

Lees het programma en informatie als je wilt mee doen hier2015 – heden

BELEIDSPLAN 2015-2018

Stichting Center for Human Emergence NL is op 20 april 2005 opgericht om ondersteuning en begeleiding te bieden bij de uitdagingen waar we voor staan in de transitie die de wereld ondergaat. Het gaat om een niet eerder vertoonde, niet-lineaire transitie waarin oude denkwijzen en werkwijzen onhoudbaar blijken en nieuwe paradigma’s van integraal denken en doen zich aandienen. De beleidsdoelstelling was tot medio 2012 vormgever en geleider te worden van helder handelen ten behoeve van de wereldwijde transformatie als integraal evolutionair bewustzijn. Medio 2012 is de omschrijving van deze doelstelling veranderd in: het worden van een gewijd partnerschap in leven. In september 2013 is deze opnieuw veranderd in: integrale maatschappelijke vernieuwing als gewijd partnerschap in leven.

Lees het volledige beleidsplan van 2015- 2018 hier


2012 – heden

ALL CHANGE!

Hoe krijg je vat op verandering? Na de Franse overheersing ontstond in 1813 – 1815 het koninkrijk Nederland. In 1839 scheidt België zich af, in 1848 krijgen we de grondwet die nog altijd de basis vormt van onze democratie. Nu zijn de tijden weer drastisch aan het veranderen. De economische, ecologische, financiële en bestuurlijke systemen zijn aan vernieuwing toe en een nieuwe koning zal dit keer de oplossing niet brengen. De SDi Change Dynamics bieden inzicht in hoe verandering zich voltrekt en wat de randvoorwaarden zijn om zonder stagnatie de overstap naar een nieuwe situatie te maken. Met een aantal webinars biedt CHE Global inzicht in en kennis van de SDi Change Dynamics aan zodat meer mensen vaardiger vat kunnen krijgen op deze tijd van transitie.


2012 – heden

Energetische architectuur

Als materie verdichte energie is, kunnen we dan door het vergroten van de coherentie in de de energetische architectuur bewerkstelligen dat de relationele en materiële dimensies beter zijn afgestemd op de universele levensprincipes, waardoor zowel de delen als het geheel vitaler worden? Dat was de hypothese waarmee Peter Merry een eerste verkenning heeft gedaan naar mogelijke uitgangspunten en werkwijzen waarmee mensen binnen het CHE aan de slag zouden kunnen. Hij baseerde zich hierin op wat hij leert in de opleiding ECO-therapie, de technieken zoals Machaelle Wright die toepast vanuit Perelandra en zijn eigen ontdekkingen. Aanvullingen werden gedaan door Lisette Schuitemaker op basis van haar BSc in Brennan Healing Science en ervaringen in Findhorn.

Zijn voorstellen voor het innerlijke werk van openen voor de ongeziene krachten in de schepping werden toegepast in het project Hello Circular World. In 2013 wordt bekeken hoe het CHE hiermee verder gaat.


2012 – heden

Hello Circular World

Vanuit de gesignaleerde behoefte dat mensen in deze tijd van verandering willen weten waar ze het verschil kunnen maken, is het project ‘Hello Circular World’ gestart onder leiding van Anne-Marie Voorhoeve. Doel was het opzetten van een multi mediale langlopende campagne die zich langzaam ontvouwt waarin het dieperliggende verlangen naar transformatie een zichtbare, tastbare en herkenbare stem krijgt, waarmee mensen ook hun stem ‘gemakkelijk’ kunnen manifesteren om te komen tot een zinvol samenspel tussen mensen, tussen mensen en merken en mens en natuur.

Startschot van de campagne was een bijeenkomst met marketeers over hun leidende rol in het ‘cool’ maken van een duurzame levenshouding, wat ook het thema was van een interview in het Tijdschrift voor Marketing met Herman Wijffels en Anne-Marie Voorhoeve. In daaropvolgende ronde-tafel sessies met marketeers bleek het proces zich sneller te voltrekken dan gedacht. Ook andere organisaties omarmden het gedachtegoed van de circulaire economie ineens als volstrekt vanzelfsprekend waardoor het CHE het project op de waakvlam heeft gezet.

Het projectteam heeft tijdens het traject op persoonlijk vlak gewerkt met de 5 kindconclusies en in monitoring met ECO-therapie en de inzichten uit het project Energetische Architectuur.


2011 – heden

Heelheid.nu

De gezondheidszorg in Nederland betreedt een nieuw tijdperk, waarin breder dan nu naar gezondheidszorg wordt gekeken en gehandeld. Dat moet ook wel, want de gezondheidszorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Diagnose en behandeling richten zich nog te veel op het bestrijden van symptomen, waardoor de algehele gezondheidstoestand van de Nederlandse maatschappij niet structureel verbetert, terwijl we wel steeds langer leven en langer zorg nodig hebben.

De CHE Health Constellatie ontwikkelde het concept Heelheid.nu als een beweging met een kern, die vaart op een kompas waarbij heelheid gezien wordt als de bron om de balans tussen lichaam, geest, emoties en spiritualiteit te bewaren en te herstellen. Alleen de cliënt zelf kan deze balans herstellen; begeleiders ondersteunen dat proces in een wederkerige relatie. Elke cliënt wordt ontvangen als zijnde heel en de begeleiding gebeurt vanuit alle aspecten van de mens met inzet van alle beschikbare bronnen en methoden, regulier en complementair. Na het opzetten van de website beraadt de Health Constellatie zich in 2013 over volgende stappen in het manifesteren van heelheid in de samenleving in Nederland, vóór de wereld, met breed draagvlak van relevante betrokkenen.


2011

Turquoise Research

Dit onderzoeksproject kwam voort uit het gevoel dat een nieuw paradigma zich aandient waarbinnen andere wetten gelden die elegante simpele oplossingen genereren voor een aantal van de complexe problemen waarmee we ons intensief bezighielden. In Spiral Dynamics termen wilden we op een speelse, integrale en gedisciplineerde manier de shift onderzoeken van Groen-Geel (Harmonie-Integratie gedreven) naar Geel-Turquoise (Integraal-Holistisch). Hiervoor kozen we de methode van action learning waarbij verkregen inzichten in de praktijk worden getoetst aan de hand van de vraag: ‘Welke uitingen van Turquoise nam je waar in mensen, interacties, gedragingen individueel en collectief en in technologieën en wat betekent dit voor ons begrip van het Turquoise waardesysteem?’ Het onderzoek kende drie fases:

 1. Ontwerp van een Integraal Research Framework zodat we een goed gedefinieerd praktijkgebied hadden voor het onderzoek onder leiding van Ard Hordijk.
 2. Toepassen van het research framework in 3 contexten:
  • Een scoping study voor ether energie technologie (research door Lisette Schuitemaker)
  • Solutions to Climate Change op COP16 in Mexico (research door Anne-Marie Voorhoeve)
  • CHE NL’s eigen ervaring in het toepassen van een Turquoise perspectief op de ontwikkeling van onze organisatie (research door Jasper Rienstra)
 3. Oogsten en integreren van bevindingen alsmede presenteren van eerste reflecties hierop (door Peter Merry in samenwerking met Ard Hordijk)

2011

SDi ConFab Europe

Net als in 2006 en 2008 nam CHE NL de organisatie op zich van de Europese SDi ConFab. Dit keer werden theorie en praktijk gekoppeld doordat deelnemers aan de conferentie zich op de eerste dag met inwoners, ambtenaren en vrijwilligers uit Almere over drie kwesties bogen die speelden in Almere: een school vroeg zich af of ze een constructieve rol konden spelen in de wijk, een wijk vroeg zich af wat ze konden doen om de bewoners gezond en vitaal te houden en een buurtvereniging wilde bezien welke patronen in hun bloei in de weg stonden. De SDi-invalshoek bleek op alledrie de terreinen verrassende nieuwe inzichten opgeleverd te hebben op grond waarvan volgende stappen werden gedefinieerd. Het organiserend team dat bestond uit Anne-Marie Voorhoeve, Jasper Rienstra, Leida Schuringa en Gaston Remmers (lead) had bij het begin van de conferentie ruim tijd gemaakt voor een ritueel van samenkomen. Mede daardoor was er genoeg onderlinge cohesie dat de deelnemers zichzelf moeiteloos organiseerden binnen het grotendeels uit Open Space bestaande programma.


2010 – 2011

EU Learning Partnership ‘Transition2Resilience’

In een Learning Partnership vanuit het Europese Grundtvig programma van levenslang leren werd reizend langs zes locaties van de partners de training Transition2Resilience ontwikkeld die mensen uit lokale initiatieven en overheden helpt in het scheppen van een duurzame leefomgeving. Bestaande modules uit de Transition Town, Powerdown, Dragon Dreaming en Spiral Dynamics trainingen zijn met elementen uit de Permaculture Design Certificate Course gecombineerd tot een nieuw geheel.

CHE NL werd vertegenwoordigd door Auke van Nimwegen, Lena Huisman (Venwoude) en Lisette Schuitemaker. De andere deelnemende organisaties waren: GEN-Europe, de Europese arm van het Global Ecovillage Network; Transition Network (UK), die wereldwijd initiatieven ondersteunt om lokaal antwoord te vinden op klimaatverandering en stijgende energierpijzen; The Sustainable Projects Ireland die het Cultivate Living & Learning Centre in Dublin runt en de Ierse Transition Towns coördineert; Permakultur Institut (Duitsland) dat de permacultuurtrainingen in Duitsland bekend maakt en aanbiedt; Findhorn Foundation Ecovillage (Schotland) dat de laagste ecologische voetafdruk heeft die in de westerse landen ooit werd gemeten; The Hub (België) als netwerk van collaboratieve en lerende werkplekken; Associazione Dendera (Italië) een ecologische samenleving gebaseerd op ethische en spirituele waarden, uitgeroepen tot model voor een duurzame toekomst door de Verenigde Naties.

De eerste trainingen zijn inmiddels gegeven in Findhorn.


2009 – 2010

Meshwork for the Brazil 2020 Climate Campaign

In een poging de mensheid te organiseren om te doen wat wetenschappers zeggen dat nodig is om desastreuze klimaatverandering tegen te gaan, initieerde het State of the World Forum de 2020 Climate Leadership Campaign. Vanuit CHE The Hague Center hebben we een proces ontworpen en geleid tijdens de aftrap in Belo Horizonte, Brazilië. Dit proces dat ondersteund werd door de stad Belo Horizonte en de staat Minas Gerais werden leiderschap en samenbrengende kracht (State of the World Forum), facilitering (The Hague Centre) en online samenwerking en monitoring (ondersteund door Gaiasoft) gecombineerd.

Met het meshwork proces hebben we tijdens de COP15 in Kopenhagen bezoekers benaderd met de vraag welk puzzelstukje zij in handen hebben om de klimaatverandering te keren of af te remmen.

De campagne is door het State of the World Forum inmiddels beëndigd.


2007 – heden

Het akkoord van Schokland

Elk jaar sterven meer dan een half miljoen vrouwen in te voorkomen en te behadelen complicaties bij zwangerschap en bevalling. In sub-Sahara Afrika is de kans dat een vrouw gedurende haar leven hieraan doodgaat 1 op 16 in tegenstelling tot 1 op 3.800 in de westerse landen (UN Millennium Development Goals Report 2007). In Juni 2007 sloten twintig partners uit de brede publieke en private sector een Schokland Akkoord rond Millennium Development Goal 5 (MDG5) met het oog op het terugbrengen van de ratio in moedersterfte. CHE NL werd gevraagd een proces te begeleiden dat zou leiden naar grotere coördinatie en samenwerking tussen de partnerorganisaties. De gekozen benadering is die van het herformuleren van dit publiek-private partnerschap as een meshwork. Het Schokland Akkoord dat leidde tot de vorming van het Meshwork for Mother Care werd ondersteund door kamerleden van het CDA, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie, Groen Links en D66.


2007 – heden

Meshwork en Roadmap voor MDG5

De ervaring van Parliamentarians Take Action on Maternal and Newborn Health dat ondersteund en bijeengebracht wer door de World Health Organization (WHO), Inter Parliamentary Union (IPU) en de Tweede Kamer is relevant voor mensen en organisaties die zich toeleggen op het bereiken van grootschalige verandering, vooral in complexe, multi-stakeholder vraagstukken. Vaak wordt optimistisch gezegd dat we alle oplossingen en hulpmiddelen hebben om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Uit WHO gegevens blijkt dat dit geldt voor de Millennium Development Goals 4&5, Minder Kindersterfte en Verbetering van de Gezondheid van Moeders. Dit document beschrijft een proces dat voortbouwt op het werk van de WHO, IPU en de visie van pleitbezorger Chantal Gill”ard, destijds Lid van de Tweede Kamer met haar initiatief Meshwork for Mother Care waarin mensen, organisaties, hulpmiddelen en oplossingen bij elkaar gebracht werden om de MDGs 4&5 daadwerkelijk te bereiken.


2007 – 2012

Modeling and Practice of Integral Development in rural Zambia.

In de afgelopen jaren is het kleine rurale gebied Macha van een gesloten gemeenschap waar men zich hield aan vastomlijnde ideeën getransformeerd tot een gemeenschap die open, zelfbewust en actief samenwerkt aan het verbeteren van de lokale levensomstandigheden. Significant minder mensen dan elders lijden, en sterven, er aan malaria omdat de gemeenschap open staat voor interventies die aansluiten bij hun belevingswereld. Een belevingswereld die danig vergroot is sinds ze het gebruik van communicatietechnologie hebben omarmd waardoor ze een blik kregen op de wereld en zich bovendien met wat ze in hun transformatieproces ontdekten aan de wereld konden presenteren. De verandering die zich heeft voltrokken is het resultaat van sociale innovatie gebaseerd op een integrale benadering waarin investeringen in onderwijs, leiderschap en gemeenschap hand in hand gaan.

Anne-Marie Voorhoeve, Alain Volz en Jasper Bets werkten vanuit CHE NL mee aan het in kaart brengen van manieren van mentoring die de lokale bevolking ondersteunden om zelf dragers te worden van de veranderingen waarmee ze hun leven individueel en collectief verbeterden. Samen met de betrokkenen en met Gert-Jan van Stam als instigator en trekker identificeerden ze wat volgende stappen in ontwikkeling in de weg stond en hoe deze belemmeringen geslecht konden worden. Macha is nu een voorbeeld van hoe een integraal perspectief mensen kan inspireren – en de tools kan geven – om in lokale initiatieven samen aan een betere toekomst te werken.

Downloads: Bets et al | Bets et al, Poster Africomm 2012


2006

Klaar om te wenden?!

Nog geen jaar na oprichting zette CHE NL zich op de kaart door het evenement te organiseren waar bewust veranderend Nederland zich vond: Klaar om te Wenden?! In twee maanden tijd kreeg het evenement vorm terwijl via virale marketing de mensen bereikt werden die begrepen waar het om ging.

Sprekers op de avond met 900 aanwezigen waren Herman Wijffels over de switch naar een systeem waarin feminiene waarden geïntegreerd zijn, Ervin Lásló over de vele experimenten die nodig zijn in tijden van non-lineaire verandering, Don Beck over de leidende rol die Nederland kan spelen en Peter Merry over het loslaten van verwachting en het toelaten van de verandering die wil gebeuren. Marianne de Jager zet tussendoor de toon: ja, wij zijn klaar om te wenden, om de steven te keren en overstag te gaan.

Het organiserende team onder leiding van Anne-Marie Voorhoeve ontdekte daarbij werkprincipes als:

 • Zoals wij zijn, zo wordt wat wij organiseren
 • Doe waar je hart van gaat zingen
 • Doe wat je kunt en leef met wat je niet doet
 • Breng elke spanning zo snel mogelijk in het midden
 • Houd contact en vertrouw elkaars oordeel