Bronnen

Centrale bronnen van het CHE


Integraal Model Ken Wilber
Het Integrale Model is een allesomvattende theorie die ontwikkeld is door de Amerikaanse filosoof Ken Wilber. Deze theorie is gebaseerd op elementaire inzichten uit alle grote oosterse en westerse kennistradities. Met behulp van het integrale model kun je bijvoorbeeld aangeven waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Het model bestaat uit de volgende vijf elementen: de vier kwadranten, ontwikkelingsstadia, persoonlijke ontwikkelingslijnen, typen en staten van zijn (AQAL).

De basis van het integrale model wordt gevormd door de vier kwadrantenmatrix. Wilber stelde vast dat alle aspecten in onze leef- en werkomgeving een innerlijke (subjectieve waarden en drijfveren) en uiterlijke (objectief meetbaar gedrag en manifestaties) dimensie hebben, op zowel individueel als collectief niveau. Door de werkelijkheid vanuit deze vier dimensies te bekijken wordt het duidelijk dat ontwikkeling een integraal en samenhangend geheel is.

Integraal Model Ken Wilber

Integraal model Ken Wilber

De ontwikkelingen in ieder kwadrant volgen een bepaald patroon, ontwikkelingsstadia genoemd. Deze stadia sluiten aan op bekende theorieën van o.a. Maslov en Piaget waarin de vaste opeenvolging van verschillende ontwikkelingsfasen een belangrijk kerngegeven is. Een van de manieren om deze ontwikkelstadia helder in beeld te krijgen is de toepassing van Spiral Dynamics[link] [of zie onder] waarmee het waardesysteem en het perspectief van iedere fase benoemd kunnen worden.

Om een integraal beeld van een individu te krijgen kan men verder nog kijken naar:

 • persoonlijke ontwikkelingslijnen: hoe heeft men zich ontwikkeld op o.a. cognitief, emotioneel, interpersoonlijk, fysiek, moreel en spiritueel terreinOm een integraal beeld van een individu te krijgen kan men verder nog kijken naar:
 • typen: welke invloed hebben aspecten als gender, cultuur, enneagram-type, religie, leeftijd?
 • staten van zijn: hierbij gaat het o.a. om de presentie die een persoon manifesteert en de hoeveelheid energie waarover iemand beschikt.

Het integrale model is als het ware een landkaart waarop men kan zien waar mensen – en daarmee samenhangend ook een organisatie of samenleving – ‘uithangen’ in hun ontwikkeling en waar aandacht nodig is. Het gebruik van het integrale model leert ons dat organisatieontwikkeling te allen tijde verbonden is met persoonlijke en intermenselijke ontwikkeling en dat groei en verandering van mens en organisatie telkens plaatsvinden in wisselwerking met de omgeving. Meer weten? Download de IOS Introductie van Integral Theory [PDF, 580Kb]

Opgroeien en ontwaken
Ken Wilber stelt dat onze persoonlijke ontwikkeling vier belangrijke dimensies heeft: opgroeien, ontwaken, opschonen en manifesteren. Allereerst groeien we op via verschillende stadia zoals SDi en andere ontwikkelingsmodellen aangeven. Van baby tot volwassene volgen we een weg waarin we steeds meer inzicht in ons bestaan krijgen en onze blik ook steeds wijder wordt: van egocentrisch via etno- en wereldcentrisch naar kosmocentrisch. De tweede dimensie is ontwaken: het spirituele besef dat ons vanuit de illusie van afgescheidenheid brengt naar het inzicht dat we deel zijn van het geheel. De derde dimensie betreft het voortdurend alert zijn op je eigen valkuilen en oude patronen. Belangrijk om te weten wat jouw triggers zijn en hoe je er vandaan kunt blijven. Zo bouwen we een sterke authentieke persoonlijkheid waarmee je je kunt inzetten voor en manifesteren in de wereld ten behieve van het grotere geheel.

Adeline van Waning schreef hierover een interessant boek dat onlangs uit kwam: Opgroeien en Ontwaken, de integrale benadering. Boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken. Zie voor meer informatie over het boek: https://www.uitgeverijrheia.nl/webshop/opgroeien-en-ontwaken.

Spiral Dynamics
Spiral Dynamics integral (SDi) is een wereldwijd toegepast model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen. Kennis van Spiral Dynamics Integral (SDi) is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) van individuen, teams, organisaties en samenleving.

SDi geeft inzicht in de verschillende waardesystemen (ook wel waarden, drijfveren en/of kleuren genoemd) van mensen. Waardesystemen weerspiegelen de voorkeuren in wereldbeelden, overtuigingen en intrinsieke drijfveren. Ze worden bepaald door ieders neurologische ‘bedrading’ (aanleg/opvoeding) en de perceptie van levensomstandigheden. Intrinsieke drijfveren zijn sterk bepalend voor onze perceptie, ons denken, voelen, handelen en vermijden. Waardesystemen geven als het ware aan hoe we denken en waarom we doen wat we doen.

waardensystemen

de acht Waardensystemen

Vanuit het oorspronkelijke werk van grondleggers Prof. Clare W. GravesDr. Don Beck en Christopher Cowanzijn er 8 unieke waardesystemen gedefinieerd, allen getypeerd door een kleur.

 • Beige: overleven en eerste levensbehoefte
 • Paars: verwantschap, veiligheid en geborgenheid
 • Rood: wilskracht, macht en passie
 • Blauw: stabiliteit, orde en moraliteit
 • Oranje: zelfontplooiing, rationaliteit en resultaat /succes
 •  Groen: gemeenschapszin, gevoelens en harmonie
 • Geel: integraal, synergie en systemisch
 • Turkoois: holisme, kosmisch bewustzijn en synthese

Lees meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s op onze online leeromgeving: www.spiraldynamicsintegral.nl

Onze bedrijfspoot Synnervate verzorgt SDi-trainingen op elk niveau. Welke past het beste bij jou en/of jouw organisatie? Kijk op www.synnervate.nl.


Holacracy®
Holacracy® is een nieuw besturingssysteem voor organisaties. Waar in de meeste organisaties autoriteit toegeschreven is aan een kleine top, verdeelt Holacracy® die over alle medewerkers. Iedereen is bevoegd veranderingen voor te stellen in speciaal daarvoor ontworpen bijeenkomsten, zonder de (traditionele) toestemming van managers. Holacracy® definieert rollen in plaats van functies en bevordert zo ondernemerschap, flexibiliteit en helderheid. Ieders aandacht is gericht op de purpose, en op de mogelijke verschillen (gaps) tussen de huidige situatie en de gestelde doelen. Spanningen (tensions) en problemen worden gezien als brandstof voor de ontwikkeling van de organisatie.

Ook de CHE-organisatie werkt volgens dit systeem en Synnervate adviseert bedrijven en organisaties (zie www.synnervate.nl). We zien namelijk elke dag hoe dit besturingsmodel het werkplezier verhoogt, betekenisvol werk makkelijker maakt en doelen dichterbij haalt. Niet direct. Leren werken volgens Holacracy® vergt tijd.

Blog: Holacracy bekeken vanuit yin (Lisette Schuitemaker)
Wat een goed idee was dat om het boek ‘Holacracy’ van Brian Robertson, de bedenker van het gelijknamige management systeem voor een snel veranderende wereld, te lezen met de ogen van yin. In eerste instantie lijkt dit bestuurssysteem dat het CHE in 2009 al installeerde en wat door CHE Synnervate verder in de wereld wordt gebracht, met z’n strenge rolverdeling en vergaderregels nogal yang oftewel gericht op actie in de buitenwereld. Lees meer.


Chaordic Design 
(Dee Hock)
Het doel van Chaordisch ontwerpen is om nieuwe organisatieconcepten te ontwikkelen en implementeren. Concepten die resulteren in een gelijkwaardiger verdeling van macht en rijkdom, verbeterde gezondheid en een grotere compatibiliteit met de menselijke geest en natuurlijke omgeving en systemen.

 

The Art of Hosting
Wanneer alles wat we nodig hebben er al is. Wanneer we ervan uitgaan dat we als mensen voldoende weten om de volgende stap te kunnen benoemen en te kunnen zetten, dan gaat het erom processen door te lopen die hier recht aan doen. Onder de naam ‘The Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter’ zijn een aantal sociale technologieën samengebracht die helpen de collectieve wijsheid boven tafel te krijgen. Door te werken met de cirkel, met World Café, Open Space Technology en Appreciative Inquiry komt het individu tot z’n recht in een collectief proces van het oogsten van wat elk aan ervaring, kennis en inzicht in zich draagt. Het is samen ontdekken en door de gezamenlijke ontdekking ook eigenaar zijn van wat zich aandient. Meer info op de Art of Hosting website.


Meshworking™

In essentie gaat Meshworking™ over de manier waarop we een verscheidenheid aan stakeholders zo achter een gezamenlijk hoger doel scharen, dat er werkelijke vooruitgang geboekt kan worden in het oplossen van complexe vraagstukken. Anders dan in een netwerk waarin de verbindingen tussen de partners gericht zijn op het eigen belang, wordt ieders eigen belang geplaatst binnen de context van het gemeenschappelijke belang. In een Meshwork™ is dan ook veel aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk van de partners en de manier waarop die nog beter tot hun recht kunnen komen. Meshworking™ maakt het mogelijk de verhouding bloot te leggen tussen de drijvende motivaties en belangen van elk van de partners en het gemeenschappelijke doel. Dit maakt dat partners in een Meshwork™ samen veel meer kunnen bereiken dan elk van de partners afzonderlijk.